Konkurs Facebook

Wygraj Renault Kadjar z pełnym bakiem na weekend!

baner_renault.jpg

 

 

fb_icon_325x325.png  Po więcej szczegółów zapraszamy na nasz Facebook

 

 

Regulamin konkursu

,,WYGRAJ RENAULT KADJAR Z PEŁNYM BAKIEM NA WEEKEND”

 

 • 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
 • 1.1. Organizatorem konkursu ,,WYGRAJ RENAULT  KADJAR Z PEŁNYM BAKIEM NA WEEKEND” zwanego dalej ,,Konkursem” jest firma Pieluszyńska Sp. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościelnej  58, NIP 781-16-71-252, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000118720, zwana dalej ,,Organizatorem”.
 • 1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 09.09.2019r. i trwać będzie do dnia 23.09.2019r godz. 12:00.

 

 • 2.WARUNKI UCZESTNICTWA
 • 2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni obywatel  Polski z ważnym dowodem osobistym oraz ważnymi uprawnieniami do kierowania pojazdami na kategorię  „B”.
 • 2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obserwowanie przez uczestnika strony https://facebook.com/pieluszynska  ,polubienie posta konkursowego, udostępnienie go na swojej tablicy oraz odpowiedź na pytanie: ,,Dlaczego to ty powinieneś wygrać Renault Kadjar na weekend?”.
 • 2.3. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
 • 2.4. Nie spełnienie przez uczestnika Konkursu wszystkich warunków wskazanych w ust. 2.2. oznacza wykluczenie z Konkursu.
 • 2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 • 2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 • 2.7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

 • 3. KONKURS
 • 3.1. Konkurs otrzymuje nazwę „WYGRAJ RENAULT KADJAR Z PEŁNYM BAKIEM NA WEEKEND”
 • 3.2 Celem konkursu jest promowanie marki  Pieluszyńska Sp.z.o.o oraz marki Renault.
 • 3.3. Osoba, która do dnia 23.09.2019r. do godziny 12:00, otrzyma największą liczbę polubień/like swojego komentarza konkursowego zgodnie z ust. 2.2 otrzyma nagrodę w postaci użyczenia samochodu Renault Kadjar na weekend (piątek-sobota-niedziela). Wygraną można wykorzystać do 01.12.2019r, po uprzednim zarezerwowaniu terminu.
 • 3.4. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie https://facebook.com/pieluszynska. Zwycięzca zostanie ogłoszony w poście na https://facebook.com/pieluszynska w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
 • 3.5. Jeżeli  kontakt z zwycięzcom konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej portalu Facebook będzie niemożliwy a zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem konkursu pod adresem mailowym [javascript protected email] do dnia 27.09.2019r. zostanie wybrana kolejna osoba zgodnie z wyborem Komisji Konkursowej.
 • 3.6. Na potrzeby konkursu utworzona zostanie Komisja Konkursowa złożona z trzech pracowników Pieluszyńska Sp. z o.o.. Do obowiązków Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

 

 • 4. ZASADY KONKURSU
 • 4.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni obywatel Polski z ważnym dowodem osobistym oraz ważnymi uprawnieniami do kierowania pojazdami na kategorie  „B”.
 • 4.2. Obserwowanie oraz polubienie FanPage Organizatora Konkursu poprzez kliknięcie „Lubie To” oraz obserwuj na https://facebook.com/pieluszynska
 • 4.3. Udostępnienie posta konkursowego znajdującego się na stronie https://facebook.com/pieluszynska
 • 4.4. Polubienie posta konkursowego znajdującego się na stronie https://facebook.com/pieluszynska
 • 4.5. Odpowiedź pod postem w sekcji komentarze na pytanie „Dlaczego to ty powinieneś wygrać Renault Kadjar na weekend?”. Zwycięzcą zostaje osoba z największą liczbą polubień/like  swojego komentarza w chwili zakończenia konkursu.
 • 4.6. Uczestnik ma prawo wycofać się z Konkursu. W takiej sytuacji będzie proszony o kontakt z Organizatorem.
 • 4.7. Uczestnik Konkursu jest zobligowany do zwrotu samochodu w najbliższy poniedziałek, do godziny 10:00, który nastąpi po weekendzie, podczas którego uczestnik będzie korzystał z wygranej.

 

 • 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA
 • 5.1. Komisja Konkursowa ma prawo zweryfikować spełnienie wszystkich kryteriów uczestnictwa w Konkursie.
 • 5.2. Komisja Konkursowa po dokonaniu weryfikacji zasad udziału w Konkursie spośród uczestników, wybierze post, który w trakcie trwania konkursu zdobyła największą liczbę polubieni/like pod swoim komentarzem.
 • 5.3. Nagrodą w konkursie ufundowanym przez Organizatora jest:
 • 5.4) Renault Kadjar z pełnym bakiem na weekend (piątek-sobota-niedziela, limit 500KM w trakcie trwania wypożyczenia)
 • Nagroda będzie do odbioru po uprzednim ustaleniu daty i miejsca odbioru z Organizatorem.
 • 5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 • 5.6. Zwycięzca konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 • 5.7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Pieluszyńska oraz ich rodziny w pierwszej linii.
 • 5.8. Zwycięzca Konkursu musi posiadać ważny dokument upoważniający go do prowadzenia pojazdu: „prawo jazdy kat „B” ”.
 • 5.9. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz aktualny dokument prawa jazdy.

 

 • 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
 • 6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowanie na profilu Organizatora na portalu Facebook.com pod adresem https://facebook.com/pieluszynska do dnia 23.09.2019r.
 • 6.2. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook o przyznaniu mu nagrody. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną z informacją o proponowanej dacie odbioru nagrody.
 • 6.3. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora do nagrodzonego Uczestnika w ustalonym przez obie strony terminie w siedzibie firmy przy ul. Obornickiej 137 w Suchym Lesie.
 • 6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą za pośrednictwem portalu Facebook nagroda przepada.
 • 6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 • 6.6. Zwycięzca konkursu bierze na siebie pełną odpowiedzialność materialną/prawną z użytkowania samochodu Renault Kadjar z tytułu „użyczenia” w terminie określonym regulaminem . Zobowiązuje się bezzwłocznie do pokrycia wszelkich strat materialnych, które wyniknęły z tytułu użytkowania przez niego nagrody w terminie wyznaczonym w konkursie.

 

 • 7. DANE OSOBOWE
 • 7.1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanej Nagrody przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
 • 7.2. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • 7.3. Uczestnicy Konkursu mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 7.4. Podanie przez uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przyznania ewentualnie wygranej nagrody.

 

 • 8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 • 8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora  oddział Pieluszyńska Sp.z.o.o ul. Obornicka 137 w Suchym Lesie. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • 8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

 

 • 9. ZMIANY REGULAMINU
 • 9.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.
 • 9.2. Zmiany regulaminu będą dostępne na FanPage Organizatora pod adresem https://Facebook.com/pieluszynska
 • 9.3 W przypadku niezaakceptowania zmian,  Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres e-mail: kontakt@pieluszynska.pl

 

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 10.1 Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.pieluszynska.pl
 • 10.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować w wiadomości na Fanpage strony https://facebook.com/pieluszynska  lub na adres e-mail kontakt@pieluszynska.pl
 • 10.3 Złamanie ustaleń Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 • 10.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 10.5. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże się z zgodą Uczestnika na wykorzystanie wizerunku w postaci zdjęć/ danych personalnych i przetwarzanie ich oraz publikacja w ramach konkursu.

 

Renault Konkurs Facebook!! Konkurs Facebook